Szczegółowa instrukcja logowania dostępna tutaj.

Procedury oświatowe z wzorami dokumentów. Tom 1. Prawo oświatowe i system oświaty

Okładka książki

Publikacja obejmuje obszerny zbiór procedur stosowanych w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych oraz organach prowadzących i sprawujących nad nimi nadzór. Procedury wynikają zarówno z przepisów ustawy o systemie oświaty, jak i ustawy – Prawo oświatowe. Dotyczą one takich zagadnień jak:

 • • zakładanie, prowadzenie i likwidacja szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych,
 • • powierzanie i odwoływanie funkcji kierowniczych w oświacie,
 • • obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i nauki,
 • • kształcenie zawodowe, kształcenie specjalne i nauczanie indywidualne,
 • • dotacje dla szkół i placówek oraz pomoc materialna dla uczniów,
 • • kontrola zarządcza w placówce oświatowej,
 • • system informacji oświatowej – procedura uzyskiwania danych dostępowych oraz bezpieczeństwo przekazywania danych do bazy SIO i pozyskiwania danych z bazy danych SIO,
 • • rekrutacja do publicznych szkół i przedszkoli,
 • • BHP w placówce oświatowej,
 • • ochrona danych osobowych.

Każda procedura wskazuje odpowiednio: termin wykonania danego zadania, podmioty uczestni-czące w jego realizacji, wzory dokumentów oraz podstawę prawną wraz z komentarzem.

Praktyczny charakter publikacji podkreślają wzory dokumentów dostępne w wersji elektronicznej do pobrania  ze  strony  www.procedury-oswiatowe-tom1-wyd3.wolterskluwer.pl  po  wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Można je modykować i dostosowywać do indy-widualnych potrzeb.

Procedury zostały przygotowane w oparciu o opracowania znajdujące się w serwisie LEX Prawo Oświatowe.

Książka uwzględnia stan prawny wynikający ze zmian wprowadzonych przepisami rozporządzeń:

 • • Ministra Edukacji i Nauki z 29.04.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 824),
 • • Ministra Edukacji Narodowej z 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493 ze zm.).

Publikacja jest przeznaczona dla dyrektorów szkół i nauczycieli wszystkich publicznych oraz niepublicznych przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych, a także dla organów prowadzących oraz organów nadzoru pedagogicznego.